Nokre klipp frå boka "En Christiaiernsers erindringer fra 1850- og 60-aarene" av Yngvar Nielsen
Utgitt i Kristiania i 1910

 

Yngvar Nielsen (1843-1916) var historikar og geograf. Han var leiar for Etnografisk Museum 1877-1916 og frå 1890 professor i geografi ved Universitetet iOslo. Han skreiv ei mengde artiklar og bøker om historiske og geografiske emne og var ein av våre første fotturistar, og kjent for si Reisehaandbog over Norge som kom i 12 opplag mellom 1879 og 1915. Han var aktiv høgremann og ein konservativ historikar. Han skreiv mykje om tida kring 1814, og skreiv fleire store biografiar, også ein om eidsvollsmannen grev Herman Wedel Jarlsberg, som også vart Noregs første stattholder i åra 1836 -1840. Yngvar Nielsen var son av telegrafdirektør Carsten Tank Nielsen, og gift med barnebarnet til grev Wedel Jarlsberg. Yngvar Nielsen var god ven med kong Oskar II og var lærar for borna til kongen.
På sine eldre dagar ga han ut fleire "Erindringsbøker" mellom dei "En Christianiensers eridringer frå 1850- og 60-aarene". Her skriv han svært detaljert om personar og hendingar frå denne tida, mellom anna om selskapslivet i Christiania. Vi siterer nedanfor nokre avsnitt frå denne boka. Som det framgår var yngvar Nielsen ein svært aktiv deltakar i det finare selskapslivet i Christiania på 1860-talet, og ein ivrig balldansar.
 

Yngvar Nielsen fortel mykje om livet som student på 1860-talet. Han var mellom anna med i ei teatergruppe i Studentersamfundet og fortel om ei reise dei hadde til Drammen i påska i 1862. På side 241 les vi dette:

"Hvad vore egne Præstationer angik, da var de saa som saa. Men Moro var der ligefult paa begge Sider af Tæppet. Drammens gamle Theater, der brænte med Byen i 1866, var en stor Bygning og havde navnlig en meget dyb Scene, hvor der bag Bagtæppet kunde holdes Prøve paa Alfedans, medens Olav Linjensvans og Signe sværmede foran dette. Forøvrigt gaves der Middage, Sexaer og Baller. Det var gammel skik i Drammen at holde Bal paa anden Paaskedag. da pleiede Hovedstadens Løver at reise derhen, hvor de mente at kunne optræde med en vis air. Som rimeligt kunde være, var saadant ikke velseet, og det kunde gaa kanske skaarpt til ved Efterspillene. En saadan Tilreisende dansede engang med en Dame, som han ofte havde seet paa Baller i hovedstaden, og slumpede til at bemærke: "Hvad er det dog for Damer, man har her i Drammen?" "De er altid gode nok til de herrer, som kommer hid fra Christiania." Det Svar kunde ikke saa ganske let afpareres.

I 1862 var Ballet, som var stilfuldt og festelig, for vor Skyld henlagt til tredie Paaskedag, for at vi kunde have anden Paaskedag til Gildet. Før dette var der stor Middag hos Borch og Frue, efter Forestillingen var der en stor Sexa. I den deltog den gamle Eidsvoldsmand, G. P. Blom, der boede i Drammen, fhv. Amtmand, en interessant og statelig Skikkelse, som imponerede os unge ved si mærkelige Evne til at kunne holde længe ud, om just ikke til Kl. 3 om Morgenen. Den gamle Eidsvoldsmand var den muntreste af alle, men viste en usigelig værdighed; ham kunde ingen komme for nær."
 

Under kapittelet "Universitetsaarene" har han eit avsnitt med overskrifta "Selskabelighed". Vi siterer nokre sider derifrå, frå side 316.

"Selskabelighed.
Liver mellem Studenterne, med al dets Frihed var mig overmaade tiltalende. Men det var mig ikke nok. Det var, som om min Tid strak til endnu for meget mere, og saa blev jeg efterhaanden en ivrig deltager i al Selskabelighed, som i de Dage trivedes i Hovedstaden. Kanske ingen andre av midt samtidige Kuld saa hyppig var en gjæst i Datidens baller og Selskaber. Christiania gjennemgikk i de Aar en ganske interessant Udvikling. Men i henseende til Selskabelighed stod en fremdeles paa et Overgangstrin.

De toneangivende, rige Huse fra Aarhundredets Begyndelse var forlængst borte, og noget lignende til hint Liv var senere ikke seet. Men et nyt Liv var i Opkomst. Det var de høiere embeedsmænd, som nu gav Selskabslivet dets Karakter. Statsraader, Expeditionssekretærer, Høiesteretssaaeaaorer og Professorer var de, som saa Gjæster i sine Huuse. Men som Selskabslivets Midtpunkt stod Statholderne eller de første Statsraader. Fremfor alt havde Grev Herman Wedel ført det store Hus, og senere Løvenskiold som hans Efterfølger i Statholderskabet. Der var uvilkaarlig opstaaet en sluttet Kreds, som af sig selv dennede det fine selskab og hævedede Stillingen. At Wergeland havde haanet denne med den Lapse, kunde ikke udrette meget. Den av ham haardt angrebne Danseforening, Kringla, Norske almacks, trivedes udmærket og kunde ikke rokkes fra sin engang hævdvundne Stilling. Den havde sine Løver og Fifdaner, som anerkjendtes af alle. Enhver paa denne Maade sluttet selskabelig Kreds har let for at virke irriterende, og der er mange vidnesbyrd om, at de velbestaltede Løver ved sin Optræden endog kunde gaa over Grænsen av, hvad der var tilladeligt mellem dannede Mennesker. Min Moder har fortalt mig, at der i Begyndelsen af 1840-Aarerne var gjort forsøg med at afholde offentlige Baller - saakaldte 40-Skillingsballer i Frimurerlogens nye Festivitetslokale, for en videre selskabelig kreds. Dette behagede ikk de faste Løver, og for at sætte et lavere Stempel paa denne Art Sammenkomster tillod de sig at gaa omkring paa Ballet med hatten paa hovedet! Min Moder var der engang, vistnok i Selskab med statsraad Herman Foss's Familie, og fik se disse herrer. Hun udbrød: "Hvor uforskammet!" og fik saa med Et høre bag sig de Ord: "Maa jeg faa danse med Dem?" hun blev revet afsted i Dansen og opdagede snart, at det var henrik wergeland, som hun paa denne Maade havde begeistret og faaet som Kavaler.

Men det maa samtidig erindres, at der i denne Selskabskrets fra 1830 og 1840 ogsaa var Aaand og høi Dannelse. I den færdedes i Sandhed Flerheden af Hovedstadens bedste Mænd. det er nok at nævne Hansteen, Schweigaard, P.A. Munc og Welhaven, Fr. Stang og B. dunker. Disse kom der ikke alene for at give en enkelt Fest dens Glans. Dett var saadanne Mænd, som var med om at bære det selskabelige Liv. I dem havde de yngre Deltagere store Forbilder at se op til og til at samle sig om. Med alle svagheder, som forøvrigt kan have været forhaanden, saa havde hin selskabelighed sin Andel i Tidens Aandsliv.

Efterhaanden undergik dette Liv en Forandring. Der kom et nyt Element med, den større handelsstand, som vandt økonomisk og social Magt. Hovedstaden fik de store handelshuse, hvis Indehavere kunde gjøre sig gjældende i det selskabelige Liv. Det var især 50-Aarene, som bragte disse frem. Allerede i 40-Aarene havde f.Eks. Konsul hans Faye, Chefen for Bankierhuset Grüning & Co., kunnet gjøre sig gjældende, og ligesaa den anden Bankier N. A.. Andersen. Men fremfor alt er her at mærke Begyndelsen af Femtiaarene. Konsul Faye døde da, og hans ældste Søn Jacob Faye, der ikke var mange Aar over Tyverne, blev Chefen for Grüning & Co. Omtrent til samme Tid opprettede den nge thorvald Meyer eget handelshus. Dertil kom endnu den unge Stener rosenberg, Meyers Svoger. han tilhørte forøvrigt en af de gamle Christianiaslegter.

I disse Huse aabnedes der et ganske storartet Selskabsliv. En blomstrende tid for Handel, især Skibsfart og Trælast var netop i Frembrud, og med Krimkrigen fik denne gyldne tid forøket Fart. Langs Agders Kyster byggedes Mængder af Seilskibe, og til de østlandske trælastcentrer væltede Penge ind. det var som om Christian VII's tid skulde vende tilbage. I Christiania blev det andet Keiserdømmes Elegance Mønsteret, og Fest fulgte paa Fest. Der var et Liv, fremfor alt hos Jacob Faye i hans elegante hjem paa Carl Johans Gade Nr. 39 og i hans prægtige Landsted paa Bygdø, hvoraf nu kun en Del er bevaret. han og Meyer havde til forskjellige Tider, snart i Fællesskab, snart hver for sig, de prægtige Yachter Musquito og Ariel, som var idkjøbt fra England. Musquito havde et stort Nvn inder den britiske Kapseilerverden.

Jacob Faye var min fætter, hans Moder var en Søster af min Fader, og hun havde opkaldt ham efter sin forlængst afdøde Fader, Agent Jacob Nielsen. Men jeg var i Femtiaarene ku Skolegut og fik derved ingen anledning til at se hans rette Glans, da han stod paa sit Høidepunkt. Kun en eneste Gang færdedes jeg i hans vakre Saloner ved Carl Johans Gade til Fest. Det var et Barnebal for hans ældste, den Gang endnu ganske lille Søn Hans, og det var vistnok det eleganteste og stilfuldeste, som den Tids Christiania havde at byde. Det var det andet Keiserdømmes Luksus, som der herskede, et Billede af dets Smag.

Men Grüning & Co. havde ikke i Længden den tilstrækkelige pengemagt til at holde dette Liv gaaende. I 1860 maatte handelshuset afvikle sine Forretninger. Men min Fætter flyttede til hafslund, Hvori han fremdeles var Eier af en Del, og der førte han atter et stilfuldt Liv som grand seigneur. I Pintsen 1862 saa jeg dette og levede der behagelige Dage, med Middagsselskaber, jagter og Kjøreture. Det var det gamle hafslunds sidste sociale Glansperiode. Men ogsaa den var kun af kort varighed. Faye flyttede senere til Christiania, hvor han døde i en endnu ung Alder.

Han var den sidste Type af den ældre Tids glade Christianiamænd. Fra sagkyndigt Hold har jeg hørt udtale, at han var en dygtig forretningsmand. Man hans private Liv var for storslaaet anlagt. Grüning & Co. var ikke bernt ankers Lige i formue, og dets chef manglede Begræssningens Evne. Dette ødelagde ham. han var kvik og livlig. I de Dage var det, den bidende Christianiawitz skjød sine frodigste Skud, og han havde sin Del deri. Men samtidig var han en hjertensgod Mand, til hvem ingen trængende skulde henvendes sig forgjæves, og ligesaa vilde han, at alle skulde være glade med ham. hans pragtfulde Fester havde og vistnok med Rette et stort Ry. Kanskje deres Mage ikke senere har været at se i den By, hvori han levede og engang har staaer som den, der førte det toneangivende Hus. Der var virkelig storstilet Selskabelighed.

Thv. Meyer stansede i tide og blev den grundrige Mand, der virkede til det almene bedste, og levede til en høi Alder. han vandt Navn som den, der med Rette var christianias første Borger og Repræsentant for byen med den aabne Haand og det store Hjerte. Stener Rosenberg delte derimod Fayes Skjæbne og maatte stanse, efter at have udfoldet et rigt selskabeligt Liv i sit Hus i St. Olavsgade Nr. 35 og sit Landsted paa Drammensveien. han var en lun, godmodig Personlighed, med mange Træk, der mindede om Christianias glade Dage omkring Aar 1800. Om hans fornøielige Nemærkninger kunde meget fortælles.

I 1879, da bjørnstjerne Bjørnson var kommen ind fra gudbrandsdalen og med det store Flagmøde havde sat Byen paa Ende, saa der ikke taltes om andet, befant bjørnson sig en Dag i det norske Selskab, som Rosenberg ogsaa kom derind. Han gik sin sædvanlige gang indover og fik saa Øie paa Digteren: "Nei, der De i Byen?" sagde han. "Den var sandelig god!" raabte Bjørnson, som blev overrasket ved at se denne lune Ro. Sligt var han i de Dage ikke vant til.

Efterhaanden traadte andre store Handelshuses Chefer til , ved Siden af Meyer. Hans Broder, Lorents, havde en mindre Kreds, medens Svogeren, Tho. Hoh. Heftey erterhaanden, ogsaa i selskabelig Henseende blev en af de ledende. dertil kom ogsaa hans broder, Ritmester Georg (Jørgen ??) Heftey, der boede paa det vakre Filipstad. Paa Sinsen førte Halvor Schou et fint, elegant Hus. Andre var Hohs. Fuhr, Ludwigsen & Schelderup o.s.v. og langsomt forandredes Selskabeligheden. Men fremdeles bevaredes meget av det gamle. Fra begyndelsen af 1862 var Frederik Stang regjeringens Chef og boede i Stiftsgaarden, hvor han holdt sine repræsentative Baller og Middage. der var hos ham hvert aar mindst tre, ofte fire store Baller, hvor vi unge kom. gjennem disse smukke Fester kom der et regulerende Element ind i Selskabeligheden; paa dem opretholdtes en god Tone, mod hvilken heller ingen udenfor Kredsen vovede at støde an. Med sin aandfulde og statelige Personlighed var Statsraad Stang den fineste Vært. Fru Stang var ligeledes som Værtinde godheden selv, hensynsfuld mod alle, som kom i hendes Hjem. disse ministrielle Baller havde ikke mindst Indflydelse paa Ungdommen, som der fik meget at lære og se. Dette, at den øverste embetsmand saaledes gav sine Fester, bidrog ogsaa til at holde den hele Stand oppe i det selskabelige Liv og derigjennem opretholde den gamle tradition. hovedstaden har tabt meget, da de ophørte.

Welhavens Vennekrets havde fremdeles megen Indflydelse paa Selskabslivet. En Mand som Høiesteretsadvokat Bernhard Dunker gav saaledes ofte Baller og Middage, dels i Byen, dels paa Malmøen. Efterverdenen vil af den Advokat berent, som Bjørnson har skabt, danne sig et Billede af denne mærkelige Personlighed, der i 50- og 60-Aarene var den første Mand ved Høiesterets Skranke. Men det bliver dog ikke fulstændigt. Hvad der for mig var det iøinefaldende ved Dunker, var den Velvillie, han viste overfor Unge. Han talte til os og med os; han sysselsatte sig med os paa samme Maade som Welhaven, og det var der ikke den gang mange, som gjorde.

En berigelse for Selskabslivet var det, da de to Brødre, Baronerne Wedel Jarlsberg ved 1860 kom til Byen. Den ene var Sjøofficeren Herman, den annden den tidligere Minister i St. Petersburg, Fritz. Kommandør Herman Wedel var en original Personlighed, af en ganske stor Høide. Mellem min Moders Efterladenskaber har jeg fundet en lidt karrikeret tegning, der vist skriver sig fra Fyrdirektør C. Didriks, og som for mig gjenkalder Mindet om denne mine Forældres gode Ven. Ligeledes gav Statsraad Haffner, Marinens Departementsschef, oftere hyggelige Baller. I nogle aar boede ogsaa Eieren af det gamle Larviks Grevskab, M. Treschow i Christiania, hvor han gave mere end en Fest.

Listen kunde blive betydelig større. Men allerede ved at gjennemgaa denne Række, vil Læserne kunne forstaa, at der i mine Studenterdage i Christiania var en talrig Selskabskreds, og dertil kan lægges enkelte store godseiere i Omegnen, som Ingier paa Ljan og Baron Wedel paa bogstad.

Fire Gange hver Vinter kom dertil endnu balselskabet Foreningens Fester. Der maatte man være med for at kunne henregnes til den selskabelige Kreds. Foreningen var Kringla og havde overlevet Wergelands Dage. Sjælen i dens Ledelse var Ceremonimester Harald Holst, Uninversitetssekretærens høitidelige og formelle Broder. Disse Baller gaves i Frimurerlogens lille Sal og var altid meget pene. Kong Carl kom der gjerne, naar han var i Byen. Af og til kunde han give stort Bal paa Slottet. Men dette gik ikke ofte paa.

Vinteren 1867-1868 var i selskabelig henseende en ganske mærkelig.

Om Sommeren 1867 havde der reist to fornemme engelske Damer i Landet og bl.a. opholdt sig paa Aak i romsdalen. De havde vakt megen Opmærksomhed. bagefter kom de til Christiania og blev der boende i Victoria Hotel.

Den ældre Dame var Enkehertuginden af St. Albans, den yngre hendes Datter, Laydy Diana de Vere Beauclerc. Hertuginden havde efter sin første Mands Død været gift med Viscount Falkland, men havde saa atter antaget sit gamle Navn med tilhørende høifornemme titel. Over Nytaar begynte de begge at vise sig paa Baller og i Selskaber og var gjenstand for megen Opmærksomhed. Jeg erindrer dem specielt ved tre Leiligheder, et Bal hos Statsraad Stang, et faa Frognes og et paa Sinsen. Lady Di, som hun kaldtes, var meget dansante, og en virkelig meget elskværdig Dame; jeg var ofte hendes Kavaler. Men tilslut snublede paa Sinsen baade hun og jeg i hendes lange slæb og rullede henover salsgulvet. hertuginden sagde, at det var tilpas for Young girls, som optraadte i saadanne Kioler. Men Ladyen var ikke tilfreds og jeg gjenvandt ikke hendes Naade. Imidlertid var det allerede langt ude i Sæsonen, og snart efter forsvandt Ladyen og Moderen fra Christiania, hvor de neppe mere kom tilbage. De havde været som et glimt fra den store londonske selskabsverden. Nu er de begge forlængst døde.

Hvordan var saa den Ungdom beskaffen, som mødtes paa disse Baller? Den var som al anden Jeunesse dansante, om just ikke doreée. væsentlig bestod den af Løitnanter, Studenter og unge Kandidater. Der var de, som havde flere, og der var de, som havde færre Bekjendtskaber, og der var en engere Kreds, som stadig kunde regnes for Balløverne, og som var uundværlige for alle Baller. der var aandfulde Mænd mellem denne dansende Skare, og der var dem, som det ikke var godt at komme ud for, naar de lod sin bidende Tunge spille.

Men en var der, som jeg ikke kan undlade at nævne mellem de dansende Ungdom, en Mand, som i flere aar spillede en fremragende Rolle inden vor selskabelige verden. Det vart Frants Marius Dekke, en ung Student fra Bergen, som hurtig havde vundet en Stilling som en af de første Kavalerer i Hovedstadens selskabsliv. Dekke var paa sin Vis bleven en norsk Beau Brummel, hvis det overhodet gaar an at sammenligne vore Forhold med Londonlivet paa Prinsregentens Tid og dets Dandyer. Ligheder var der imidlertid. Dekke var i Grunden en ganske uskyldig Person. Men han var fornøielig, vittig og morsom og havde altid noget, der kunde underholde et Selskab. Om Moroen gik ud over Andre, var det ikke altid saa nøie, og han var ikke kræsen med at vælge Ofrene for sine Bemærkninger. Der var en Dame, i hvis Selskaber han hyppig kom,; det var en Dame, som selv var kjendt for en skarp Mund. En Dag udbrødt hun i en eller anden anledning: "Da faar jeg ingen glæde mere i dette Liv!" Dekke stod ved Siden og bemærkede koldt: "Nei, det var da liet, for i det andet faar De det sandelig ikke." Der var  Christiania en ung Mand, som udmærkede sig ved en usædvanlig Fedme; han kom en Dag meget sent paa et Bal og traf ved sin Indtræden Dekke. Med alle Tegn paa henrykkelse styrtede denne imod ham og udbrød: "Hvor deiligt, at De virkelig engang kom!" Den anden takkede for Modtagelsen, men fik snart Forklaringen; thi Dekke sagde: "Jeg var bange for, at De havde faet Apopleksi."

Han havde faat en saadan Tillid til sin egen Uundbærlighed, at han mente at kunne tillade sig endog en meget vidtgaaende Optræden, selv mod dem, der oftest havde ham til Gjæst. Persons anseelse fandtes ikke hos ham. Men en enkelt gang var han meget spag, nemlig da han omsider kom frem til juridisk examen.

"Hvad er en Skylddaler?" spurgte Schweigaard, og Dekke svarede: "En Daler, som er lidt mindre en en elmindelig Daler!" "Har De seet en saadan Daler?" spurgte Schweigaaard videre. "Ja pa Bergen Museum," sagde Dekke. Han fik et meget tyndt Haud.